Chụp hình sự kiện workshop ra mắt sản phẩm mới tại Hồ Võ Studio