Chụp sự kiện kỷ yếu party of year công ty BDS Nguyên Long tại Hồ Võ Studio